Latest News & Events

1000083675.jpg

ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Read More
1000083339.jpg

Patron Feast Celebration at Barkur Parish

Patron Feast Celebration at Barkur Parish

Read More
1000079984.jpg

ಹೊಸಾಳ್ ಸೆಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಹೊಸಾಳ್ ಸೆಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

Read More
1000078577.jpg

Obituary : Edward Pais, Kachur

Obituary : Edward Pais, Kachur

Read More
1000077331.jpg

‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್

Read More
1000073159.jpg

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Read More
IMG-20240414-WA0001.jpg

Gen Z ಅನುವಂಶಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಶೆಂಚ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ್

Gen Z ಅನುವಂಶಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಶೆಂಚ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ್

Read More
IMG-20240413-WA0018.jpg

Obituary : Fr Valerian D'Silva

Obituary : Fr Valerian D'Silva

Read More
IMG-20240409-WA0000.jpg

Obituary : Severine Fernandes

Obituary : Severine Fernandes

Read More
IMG-20240405-WA0000.jpg

Obituary : Leena Suares, Halekody

Obituary : Leena Suares, Halekody

Read More