ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಇಗರ್ಜೆಬಾಂದ್ಪಾ ನವಿಕರಣಾಚೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂಕೊ (ಸವನಿಯರ್) ಜುಲಾಯ್‌ಚ್ಯಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ. ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್, ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್‌ಪಣಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸ್, ನವಿಕರಣ್ ಅವ್ದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ನವಿಕರಣ್ ಅವ್ದೆಚೊ ಅಟ್ರಾ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂಕೊ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಲೀಮಾ, ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲುವಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಪಿಕಾರ್ಡೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥಿತೆರ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಹೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿವುನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ನವಿಕರಣ್ ಅವ್ದೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣುನ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರೊಮ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಮಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಬಾಂದ್ಪಾ ನವಿಕರಣಾ ಪಾಸತ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್, ಆಶಿರ್ವಚನ್ ಆನಿ ಸಹಮಿಲನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂಚಾಲಕಾಂಕ್ ಮಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿ ವಾಂಟ್ಲಿ.  

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರಿಮನಾನ್ ನವಿಕರಾಣಾ ಯೆವ್ಜಣೆಚೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಂಕೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಲೀಮಾ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಫುಲಾಂಚೆ ಬುಕ್ಕೆ ದಿವುನ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಾಟಯ್ಲಿ. 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣುನ್ ತಾಕಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ನವಿಕರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂಯೀ ಫೂಲ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. 

ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಬಾಂದ್ಪಾ ನವಿಕರಣಾಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್‌ಬಾಪಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ‌ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ‌ ಗುಲೊಬ್ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ದ್ವಾರಿಂ‌ ಹೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಗುರ್ಕಾರಾಂ‌ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹರೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸವನಿಯರಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಪ್ರತಿ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.