ಕಾಲ್ (ದಶೆಂಬರ್ 19, 2023) ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಂಟೊ, ಭೆಸ್ಪಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್) ಹಾಣಿಂ ವಹಿಸಿಲ್ಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೆದಿ ಸೊಭ್ತಾಲಿ. ಆಪುರ‌್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ (ಕಲ್ಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್‌ವಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.