ಆಜ್ (ಬುಧ್ವಾರ್, 01/11/23) ಐಸಿವೈಎಮ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ‌್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾನಾದಿಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ  ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗೊನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ವಾಹನಾಂ ಭೋವ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‌್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‌್ಯೊ