ಪೋರ್ (ಆಯ್ತಾರ್, 09/06/24) ಸಾಂ. ಸೆಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ವರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾಸಾಲ್ 'ಸೌಹಾರ್ದ' ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂ. ಸೆಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಂತ್‌ ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ ಆರಾನ್ಹಾ, ವಸ್ತೆಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, 20 ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. 

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸವೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ವರ‌್ತ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ‌್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸ್ ಹಿಕಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.