ದಶೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಾಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ‌ ದೀಸ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್, ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ತಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ ಜುಸ್ತ್ 6.30 ವರಾರ್ ಆಹ್ವಾನಿತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‌್ಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ತಾಣಿಂ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. 

ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ‌ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆನಿಫರ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ಸಭೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ‌್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. 

ವಾಡ್ಯಾದಿಸಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. 75 ವರ್ಸಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಚ್-ಪೊದಾಂ-ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ವಾಖಣ್ಲೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲೀರಾ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ವಾಡ್ಯಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಣ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸೆವ್ಲೆಂ.

ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶಾಲ್ಭರಿತ್ ನಾಚಾಸಂಗಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚೊ‌ ದೀಸ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೊ.