ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ICYM ಘಟಕಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೊದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಕಾಲ್ ದನ್ಪಾರಾ 2:00 ವರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಜಯ್ತಾನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಪನ್ನಾಸಾಕೀ ಚಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೆದಿಕಾರ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ವರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಲುವಿಸ್-ಮಿಲಾರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್, ಸ್ವೀನಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ-ಉದ್ಯಾವರ್ ಆನಿ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ-ಕುಂದಾಪುರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ‌ ಆಯೊಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಯುವಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕುಮಾರಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಘಟಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪಡ್ಲಿ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ.

ಹಿಂ‌ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಿಕೊನ್‌ ಆಯ್ಲಿಂ :

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ :

I      ಗೌರವ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ

II     ಲಿಷಾ ಪಸನ್ನಾ

III    ಸ್ವೀನಲ್ ಪಿಂಟೊ


ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್‌ :

I     ಆರುಷ್ ನಮನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕೊ ಆನಿ ಸಾನ್ವಿ ಡಾಯಸ್

II    ಮಹಿಮಾ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲೊಯಲ್ ಪಸನ್ನಾ

III   ಶನೊಲ್ ಲುವಿಸ್


ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ : 

I     ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ

II    ರೇಶಲ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್

III   ರೆನಿಶ್ ಟೈಸನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಮಿತ್ರ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಪರಾವಿಶಿಂ‌ ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ICYM ವರ್ಸುಗೆ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.