ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೋಗ್, ICYM, ಲಾಯಿಕ್ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ಆಯೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆನಿ ತೆಲಾವ್ಣೆ ಸಂಗಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಆನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾ ವೆಳಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್, ಪದಾಂ ಆಟಪ್ಚೆಂ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೇಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಸ್ತವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ‌್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. 

ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕುಮಾರಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್ ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ದನ್ಪರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೊಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸರಿತಾ ಲುವಿಸ್, ವಾವ್ರಾ ಆಯೊಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆನಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆ.