ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾ ವೆಳಾರ್,‌ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೊಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 'ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್' (ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಘ್) ಘಡ್ಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲುವಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಆಯೊಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸರಿತಾ ಲುವಿಸ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.