ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್

‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಕಾಲ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಆಪುರ‌್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. 

ಜಾಯ್ತೆ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ‌್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆ ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ತೇಗ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ನೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆರೆಜಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಅನಾವರಣ್ ಕರ‌್ನ್ ಆಶೀರ್ವಚನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂನಿ, ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.