ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಜ್ (ಜೂನ್ 29, 2024) ಪಾತ್ರೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್.

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ದೀಸ್.

ಪಾತ್ರೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆಚರ‌್ಸಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಯಾಜಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಹಾಜರ‌್ಪಣಾನ್ ಮಿಸಾಚಿ ವೆದಿ ಸೊಭ್ಲಿ. 

ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿಚೊ ಆಸ್ರೊ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಚೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೆ ಬಾಪ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್‌ಪಣ್ ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲೆಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರೊನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.


Pictures by : Herbert Menezes, Barkur