ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಜ್ (ದಶೆಂಬರ್ 20, 2023) ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್.

ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ದೀಸ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ (ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ಆದ್ಲೆ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್) ಹಾಣಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪುರ‌್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. 

ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಜರ‌್ಪಣಾನ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೊಭ್‌ಲ್ಲಿ.