✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️

ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ (78 ವರ್ಸಾಂ)

ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೊ, ಪತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫೆರ್ಮಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಿಚೊ, 78 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಕಾಲ್ (ಎಪ್ರಿಲ್ 18, 2023) ಸಕಾಳಿಂ  ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಡ್ಯಾಫ್ನಾ-ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುಜಾನ್ನಾ-ಅನಿಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಎಲನ್-ಜೊಸ್ಲಿನ್, ರೋಶನ್-ಶೆನಲ್ ಆನಿ ಸಹನಾ-ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ.

ತಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (ಎಪ್ರಿಲ್ 19, 2023) ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ನೊರ್ಬರ್ಟ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಬೆಣ್ಣೆಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೂಪರ್ಟ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ಅರ್ಪಿಲೊ. 

ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್.

✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️