✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️

ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ (63 ವರ್ಸಾಂ)

ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಪೂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜುವಾನ್ ಆನಿ ದೆವಾದಿನ್ ಸಾವೆರ್  ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚೊ, 63 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಆಜ್ (ಮೇ 24, 2023) ಸಕಾಳಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಭಾವ್ ಸೈಮನ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಆರ್ಥರ್, ಆ್ಯಂಟನಿ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ವಿನ್ನಿ, ಫೆಲ್ಸಿ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಮಿಳಾ ಆನಿ ದೆವಾದಿನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ.

ತಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಹೊಸಾಳ್ ರೊಜಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ‌್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸಬಿತಾ ಪಿಕಾರ್ಡೊ ಹಿಣೆಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್.

✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️