✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️

ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸ್ (73 ವರ್ಸಾಂ)

ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಪತಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೇವಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಿಚೊ, 73 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಪೋರ್ (ಜೂನ್ 4, 2024) ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆ್ಯಂಟನಿಟಾ - ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲುವಿಸ್, ಎರಿಕ್- ನೆರಿಸಾ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (ಜೂನ್ 7, 2024) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಹಿಣೆಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಫುಲಾಂ-ತುರೊ ಅರ್ಪಿಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್.

✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️


Pictures by : Herbert Menezes