✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️

ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ದೆಲ್ಫಿನ್ ಬಾಂಜಿ (84 ವರ್ಸಾಂ)

ಹೊಸಾಳ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ದೆಲ್ಫಿನ್ ಬಾಂಜಿ, ಪತಿಣ್ ದೆವಾದಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಂಜಿ ಹಾಚಿ, 84 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ, ಕಾಲ್ (ಮೇ 14, 2023) ಸಕಾಳಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ತಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆರ್ಥರ್-ರೀಟಾ, ದೆವಾದಿನ್ ಮೈಕಲ್, ಐವಿ, ಪೀಟರ್-ಮೊನಿಕಾ, ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಫ್ಲೇವಿ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಿ.

ತಿಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಜ್ (ಮೇ 15, 2023) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಬಾಪ್ ವಿಶಾಲ್ ಲೋಬೊ, ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ದುಕೆಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್.

✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️✝️