ಕಾಲ್ (29/06/24) ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಪಾತ್ರೊನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಪಿರ್ಜೆಂತ್‌ಪಣ್ ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. 

ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಚ್ಚೂರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಂತ್‌ ವಸ್ತೆಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಲೀಮಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಡಿಸೋಜ, ಕೊಂವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬ್ಲಾಂಚಿ ಡಿಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ದವರ‌್ಲಿ. 

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫಾಮಾದ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಶನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಕಾ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫೋನ್ನ್ ಡಿಲೀಮಾ ಹಾಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ II PUC ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಾರ್ ನೊವೆಂ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ರಾನಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗರ‌್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 

ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. 

ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನರಂಜನ್ ಖೆಳಾಂನಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ವಸ್ತೆಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. 

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕಾರ್ಡೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚಾ ಸವೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುಷ್ಮಾ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.


Pictures by : Herbert Menezes, Barkur