ಕಾಲ್ಚಾ ರಾತಿಂ (ಎಪ್ರಿಲ್ 8, 2023) ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

🌟 HAPPY EASTER 🌟