ಆಜ್ (ಆಯ್ತಾರ್, 21/05/23) ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ರೆತಿರ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂತ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾ ಬರಾಬರ್ ಕಲ್ಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್-ಮಿಲಾರ್, ಕೆಮ್ಮಣ್, ಪೆತ್ರೆ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲಗ್‌ಬಗ್ 100 ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ರೆತಿರೆ ವೆಳಿಂ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಆನಿ ಮೌಲ್ಯಧಾರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ರೆತಿರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೇರಿ ಆರಾನ್ಹಾ, ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್, ಐಸಿವೈಮ್ ಸಚೇತಕ್, ಯುವ ಆಯೊಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಸಮನ್ವಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ರೆತಿರೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಗ್ರೂಪ್ ಫೊಟೊ