ಆಜ್ ಆಮ್ವ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ. ಸಿಸಿಲಿಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್‌ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಭೆಟವ್ಣೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಬೈಂದೂರ್ ಮುಳಾಚೆ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. 

ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಲಿತುರ್ಜೆಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾಸಾಲ್ 'ಸೌಹಾರ್ದ' ಹಾಂತುಂ ಮಟ್ವೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್, ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್, ದುಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚೊನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ 'ಟೈನಿಟೊಟ್ಸ್' ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗಡ್, ತಶೆಂಚ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಕೊಯರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರ್ಕುರಾಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ BBB (Barkurian Band Baaja) ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಸುಮಾರ್ 55 ಜಣ್, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಆಹ್ವಾನಿತ್ ಸಯ್ರೆ ಅಶೆಂ 175 ಜಣ್‌ ಹ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಜುಸ್ತ್ 8.30 ವರಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್‌ಗಿತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್‌ಬಾಪ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್, ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೊಂವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸಾನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್, ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗುಲೊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂ. ಸಿಸಿಲಿಯಾಚಿ ಜಿಣಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಸರ್ವ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂ. ಸಿಸಿಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಕೊಯರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕಂತಾರಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ನೊಯೆಲ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವಿಗಾರ್‌ಬಾಪಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಬಾರ್ಕುರ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್, ಕೊಯರಾಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್‌ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೇವನ್ ಪಾಯ್ಸಾಕ್, ಬಾರ್ಕುರ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿನ್ ವಿಗಾರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮೊಗಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿಂ 'ಗಾಯ್ತಾ ತೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಾಂತ್ ಆಗುಸ್ತಿನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ಗಾಯಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ, ಲೊಕಾಕ್ ಗಾಯನಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ‌್ಚೊ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಉಡಾಸ್ ಕರವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ  ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕೆರಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಹಮಿಲನಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುನ್ ಗೀತ್ ಗಾತಚ್, 9 ವರಾರ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.