ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ 'ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್' ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘರ‌್ಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವಸ್ತೆವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್‌ ಎವ್ಜಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮುಕೆಲ್‌ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತೀಯ್  ವೆದಿಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪವಿತ್ರ್‌ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾದ್ವಾರಿಂ 8.45 ವರಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ‌ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್- ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿಂಚಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಾಣೆಂ ವಾಖಣ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಫುಲಾಂ‌ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸಾನ್ 2023-24 ವರ್ಸಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆಮುಕಾರ್ ದವರ‌್ಲಿ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎವ್ಜಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಿಣೆಂ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾನ್ ಕರ‌್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ತಿಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ‌ಜೊಸ್ಸಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಘಟಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ‌ ಸಾಂಗಾತಿ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸಾಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಸ್ತ್ರೀ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಘಟಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಘಟಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಘಟಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಪ್ಪನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರುಂಕ್ ದುಡ್ವಾಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹನೆಹಳ್ಳಿ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೀಲಾ ಆನಿ ಗ್ರೇಶನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. 

ಸೊಮ್ಯಾಕ್‌ ಧಿನ್ವಾಸುನ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಸಹಮಿಲನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ.  

ಘಟಕಾಚೆ ಸಾಂದೆ, ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಹಮಿಲನಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್‌ ವಿವೆಟ್ ಲುವಿಸಾನ್ ನಿರ್ವಹಣ್‌ ಕೆಲೆಂ. 

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ-ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.