ಬಾರ್ಕುರ್ ICYM ಘಟಕಾಚೊ 47ವೊ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ವರ‌್ತ್ಯಾ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 'ಸಂಪದ' ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ executive director ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಾರ್ II PUC ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕು. ಜೆಸ್ವಿಟಾ ಡಾಯಸ್, Peru, South America ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ Miss Teen Universal International Princess 2023 ಹಾಂತುನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ Miss Teen Universal Asia 2023 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ Title ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕು. ಸ್ವೀಝಲ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ, Miss Teen Karnataka 2023 ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ Miss Teen Fresh Face ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ Title ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕು. ರಿಶಾ ತಾನಿಯಾ ಪಿಂಟೊ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಡಿಲೀಮಾ ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನಿತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಡಾ. ಮನೋಜ್ ಡಿಲೀಮಾ ಹಾಣಿಂ ICYM ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಆಜ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ‌್ಲಿಂ. 

ICYM ಆನಿ YCS ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂನಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯ್‌ಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ ಹಾಂಕಾಂ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ವರ‌್ಸಾಂ ಬಾರ್ಕುರಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಯುವ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ಯುವಜಣಾ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ತಾಣಿಂ ವಿವರಿಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾರ್ಕುರ‌್ಚ್ಯಾ CYM ಆನಿ ICYMಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ‌್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಬಾರ್ಕುರ‌್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ICYM ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಶೋನ್ ಬಾರ್ನಸ್ ಹಾಣೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ದವರ‌್ಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಕು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕು. ಕ್ಲೆರಿಸ್ಸಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನಿತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ‌್ನ್ ದಿಲಿ. YCS ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಶನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾನ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಕು. ಶೈನಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ದಾನಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ICYM ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಹಾಣಿಂ ವಹಿಸಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಬಾಪ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಜಾಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ICYM ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕರ್ವಾಲ್ಲೊ, YCS ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಡಾಯಸ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತಚ್ ICYM ಬಾರ್ಕುರ್ ಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ The Expressions ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.