ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಕುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ :

'ಮರಿ ದೆವಾಚಿ ಮಾತಾ' ತಶೆಂಚ್ 2024ವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಿ. ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಬಾಪ್ ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾಪ್ ಅನಿಲ್ ದಾಲ್ಮೇದಾ, ಬಾಪ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಟೊನಿ ಅಂದ್ರಾದೆ ಹಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಫುಲಾಂಚಾ ಸಜವ್ಣೆನ್ ಮಿಸಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೊಭ್‌ಲ್ಲಿ. 

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ICYMಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹಾಂತುನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ICYM ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಶೋನ್ ಬಾರ್ನಸಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ರಿತಿನ್ ಗರ್ದನಾ ಗೊಟೊ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆರೆಲ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಕಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.